Детско здравеЖенско здравеКрасотаМъжко здраве

Законодателство за БАД в различните държави

 

Русия и държавите-членове на Евразийския митнически съюз (ТС ЕАЭС) – Русия, Казахстан, Беларус, Армения, Киргизстан, кандидати: Сирия, Тунис)

Съгласно ТР ТС 021 2011 «За безопасността на хранителната продукция», БАД влизат в раздел „Специализирана хранителна продукция и единственият изискващ се документ, разрешаващ продажбата им на пазара е т.н. Удостоверение за държавна регистрация на БАД (СГР на БАД).

Регистрирането на БАД се извършва в упълномощените за това държавни органи в съответната държава. Удостоверението за регистрация на БАД се издава единствено на основание протоколи от изпитвания и експертно заключение.

Съгласно ТР ТС 021 2011 единственият регламентиращ документ е Удостоверението за регистрация на БАД (Свидетельство о регистрации БАД).

Европа

В съответствие с Общия регламент на ЕС № 178/2002 (Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), хранителните добавки се смятат за хранителни продукти.

Справочно законодателство на ЕС в областта на хранителните добавки е Директива 2002/46 / на EC (Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни), регламентираща съгласувани списъци на витамини и минерали, използвани за производството на хранителни добавки и изисквания към маркировката на тези продукти.

Виетнам

Съгласно Укази 15/2018/ND-CP, 43/2014/TT-BYT и 05/2018/TT-BYT, регулиращи оборота на храните във Виетнам и компетентния орган в областта на хранителните добавки и продукти за здравословно хранене във Виетнам, Виетнамското управление по продоволствието (VFA) при Министерство на здравеопазването (МЗ), хранителните добавки спадат към храните и към допълнителните източници на хранителни вещества и витамини за организма и за продажбата им следва да има издаден документ за регистрация от VFA, като храни.

САЩ

В съответствие със Закона от 1994 година за здравето и хранителните добавки, FDA регулира хранителните добавки, като хранителни продукти, а не като лекарства. Следователно, съгласно закона, диетичните добавки се определят като вид храна.

Какви етапи включва процеса по регистриране на БАД

Държавната регистрация на БАД служи за потвърждение на качеството и безопасността на БАД според санитарното законодателство в дадената област.

Държавната регистрация на БАД се предшества от санитарно-епидемиологична експертиза, извършена от упълномощени организации. Санитарно-епидемиологната експертиза се провежда с цел доказване на съответствието на продукцията на действащите законодателни актове и нормативни изисквания към качеството и безопасността на БАД и включва следните процедури:

•  първична експертна оценка на документите и материалите, характеризиращи дадената продукци;

•  определяне на обема необходими изследвания на БАД;

•  провеждане на комплекс от необходими санитарно-химични, санитарно-микробиологични и други видове изследвания и оценка на техните резултати с цел потвърждаване на безопасността, съответствието на компонентите от рецептурата на продукцията, количественото съдържание на действащите вещества;

•  експериментални изследвания на токсикологичните, физиологичните и метаболитни ефекти за потвърждаване на безопасността и заявената ефективност на БАД;

•  комплексна експертна оценка на резултатите предвид получените по време на изследванията данни;

•  подготовка и съставяне на експертно заключение, включващо проект на етикета на продукцията; утвърждаванетому от организацията, извършваща санитарно-епидемиологичната експертиз, с последващо изпращане на експертното заключение и проекта на етикета до упълномощените органи за издаване по установения ред на регистрационния документ.

Провеждането на всякакъв род изследвания на БАД се извършва в учреждения и аборатории, акредитирани за конкретни видове дейности по установения ред.

При държавното регистриране на БАД от изключително важно значение е на етикета да бъде отпечатена информация в графа «Показания за прием». В съответствие с действащото в РФ законодателство (СанПиН 2.3.2.1290-03 «Хигиенни изисквания към организацията на производството и и оборота на биологично активните добавки към храната (БАД)»), в тази графа се изписва информацията само за това източник на какви вещества е конкретната БАД.

Ако това са хранителни вещества и микронутриенти, се отбелязва, че БАД е допърнителен източник, например, на конкретни витамини или минерални вещества; ако БАД съдържа само растителни компоненти, в тази графа се посочва, че БАД е източник, например, на арбутин, кверцетин и др. Забранява се вписването в тази графа на информация за какъвто и да било медицински ефект на БАД.

бутони за споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *